Криминология


Лекции по криминология. Обща и специална част, по конспекта на ВСУ "Черноризец Храбър"...
 

Криминалистическа техника


ТКСС – Средствата това са различните прибори, устройства, апарати, инструменти, материали, приспособения, както и друго техническо оборудване за събиране и изследване на доказателства, както и за целите на нак. и крим. регистрация...
 

Криминология


Криминологията като наука – предмет, система, съотношение с други научни отрасли. Съотношение на криминологията, наказателното право и социологията...
 

Криминология

21 фев 2010
·
69
·
11,175
·
496
·
531
·
93

Престъпност в съвременния свят. Престъпността в България. Конвенционална престъпност. Престъпност срещу собствеността. Престъпност, засягаща живота и здравето на човека и неговата личност...
 

Престъпност в съвременния свят


Престъпност е имало във всички общества. По различен подход обаче се е изучавала. Човекът в древността и средновековието е виждал отделен факт, престъплението и въз основа на него е правил обобщенията си...
 

Медии и престъпност


Пълен комплект лекции по дисциплината "Медии и престъпност" при гл.ас Светла Маргаритова...
 

Лекции по криминология


Резюмиран анализ на материала по криминология, подходящ и за тестова форма на изпит и за развиване на въпрос...
 

Предмет, характер, задачи на криминологията


Терминът криминология е съставен от латинската дума crimen(престъпление) и старогръцката logos(учение)и в буквален превод означава “учение за престъплението.” Криминологията е обществена наука за престъплението, за престъпниците и престъпността...
 

Криминалистика


Когато се констатира обаче, че има съвпадение и в частните признаци тогава се прави извод за тъждество, тоест, че следата е причинена от даденият обект. Не винаги е възможно непосредствено да се сравняват идентифицираният обект със неговата следа...
 

Престъпноста в съвременния свят


Престъпността се свързва закономерно с развитието на цивилизацията. Тя съществува от момента в който възниква държавата. През 30-те год на 19 век престъпноста е оценявана като сериозен,застрашаващ обществото проблем...